2013. január 21., hétfő

Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ


Weöres Sándor a világháború utolsó két évének rettenetében, a krisztusi kort elérve 32-33 évesen írta meg A teljesség felé című kötetét. A háború borzalma a költőben harmóniát szült, és művében arra buzdít, hogy életünk során mindennek a javára tegyünk. No de hogyan? Az utunk egészére, a dolgok mintázatára és iramára való figyeléssel.
 
Az út egészét csak akkor láthatjuk meg, ha meg tudunk szabadulni kicsinyes vágyainktól és szubjektív tévedéseinktől. No de hogyan? Kicsinységeink velünk utaznak utunkon: sem elutasítani nem szabad őket, sem azonosulni nem szabad velük. Ez vezet megszelídítésükhöz, uralmukhoz és egyben meghaladásukhoz is. A meg nem szelídített kicsinységek lázadozni kezdenek, és gátolják az igazi megismerést.

Az életben megtett utunk irányt és egyben mértéket mutat. Az irányt és a mértéket kicsinységeink miatt veszítjük el, és a tömeg áramától időről-időre való függetlenedésünkkel nyerhetjük vissza. Utunk célja azonban a kiindulópontjával azonos. Nem a cél tehát a fontos, hanem a minket megnemesítő út maga. A helyes utat megjárt, irányát és mértékét végleg megtalált utazó a szeretet végtelenségét éri el. 

Ahhoz, hogy az út végét nemesedve érhessük el, tisztában kell lennünk azzal, hogy földi valónk csak útitárs, amelyet magunkkal viszünk. Az út végén csak akkor lesz tanulsággal tele a puttonyunk, ha túl tudunk lépni a mindennapok apró gondjain. Csak így vonhatjuk le azokat a következtetéseket, amely életünk egészének igaz értelmét, igazi célját képezik.

Az út végén „Az embernek nem a léte, hanem a külön-léte szűnik meg.” Ez az a pillanat, amikor a szeretet végtelenségét éljük át. Weöres Sándor megfogalmazása ezt a végtelenséget, a lélek végtelenségét hasonlítja össze Isten teljességével:
„Az időbeli véges személyiség mögül kibontakozó időtlen végtelenség: a lélek. A kibontakozásra nem szoruló időtlen végtelenség: az Isten.” 

 
Weöres Sándor:  
A TELJESSÉG FELÉ - részletek


Tíz lépcső
Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.


Szembe fordított tükrök
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.

Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.

Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.Az élet megértése 
Figyeld a tünemények szakadatlan áramlását: mind más és mindig más és mégis mindig azonos. Figyeld tested fájásait: a tompán húzódó sajgástól az élesen villámló fájdalomig mennyi változat! S ezek folyton cserélődnek, egymásra rétegződnek, akár egy zenemű motívumai, vagy a fán a lombok, gallyak, virágok csipkézete. Figyeld a történelemben, a jelenkorban és saját hétköznapjaidban a jószándék, szenvedély, hazugság, erőszak egymásba-mosódó vonulását: mindaz, amit magában véve rossznak, csúfnak, aprónak ismersz, oly harmóniává szövődik, mint a felhők vándorlása, vagy a hegykúpok láncolata.
Az életet úgy kell megérteni, mint egy nagy zeneművet. Ha el tudsz vonatkozni mindattól a kellemes, vagy kellemetlen hatástól, melyet az élet dolgai, egyenként, egyéniségednek jelentenek: felismered a közös szépséget a hullámok játékában és tested fájásaiban és az események váltakozásában és érzéseid, gondolataid áramlásában és mindenben. Mind más és mindig más és mégis mindig azonos.


Útravaló 
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem, hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.
Ne várj csodát. Mert a csodás ígéret teljesül, anélkül, hogy csoda történne.
Ha az élet-fölötti, különlét-fölötti világba akarsz hatolni, illetve életfölötti, valódi lényedbe (itt az "én" és "más" szét nem választható): vigyázz, hogy a valóság helyett káprázatokba, “csodákba” ne keveredj. Ez ellen gyakori ima, gyakori önvizsgálat a védelem. Sehol olyan szükség éberségre és józanságra, mint itt, ahol az életbeli mértékek nem alkalmazhatók.
Ha meg akarod ismerni időtlen alap-rétegedet, előbb meg kell küzdened a rája-rétegződött időbeli személyeddel, mely az alapot elfedi előled. Bontsd szét személyedet és szemléld, mint idegent. Ne maradjon benne semmi rejtett, vizsgálatlan, tudatalatti. Ne maradjon benne semmi olyan, amihez ragaszkodsz, vagy amitől utálkozol, mert a ragaszkodás is, utálat is hamisít.
Az önvizsgálat legegyszerűbb módja az imádság. Ha imádban Istennek gyónod meg hibáidat, ezzel bejárod személyednek minden zegét-zugát, mert az ember, imájában, őszintére-vetkőzik Isten előtt; önmagának folyton hazudik, de Istennek nem mer hazudni. S ha Isten segítségét kéred, ezzel a személyed alatt ismeretlenül rejlő segítőket sorra működésbe hozod.


A teljes mű online olvasható/letölthető pdf formátumban itt:

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése